Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie
I. Algemene voorwaarden
§ 1 Basisbepalingen
(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de contracten die u met ons als leverancier (Endoxo BV i.o.) sluit via de website www.Endoxo.de. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van uw eigen voorwaarden in strijd.
(2) Een consument in de zin van de volgende regelgeving is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch zelfstandig zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een juridische transactie handelt in zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.
§ 2 Totstandkoming van het contract
(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.
(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen we een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de artikelbeschrijving.
(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagentjessysteem:
De goederen die bedoeld zijn om te kopen, worden opgeslagen in het "winkelwagentje". U kunt de overeenkomstige knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen aan te brengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens evenals de betalingsvoorwaarden en verzending, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de besteloverzichtpagina Als u een direct betalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina geleid in onze onlineshop of u wordt eerst naar de website van de aanbieder van het doorgestuurde systeem voor directe betaling geleid.
Als u naar het betreffende systeem voor directe betaling wordt doorgestuurd, maakt u daar de juiste selectie of voert u uw gegevens in. U wordt dan teruggeleid naar de besteloverzichtpagina in onze online winkel.
Voordat u de bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om alle details hier nogmaals te controleren en te wijzigen (ook via de "terug" -functie van de internetbrowser. ) of de aankoop annuleren.
Door het plaatsen van de bestelling via de "bestelling met betalingsverplichting" knop, verklaart u zich juridisch bindend met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
(4) Uw vragen om een ​​aanbieding te maken zijn niet bindend voor u. We doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. Per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.
(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U dient er daarom voor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters.
§ 3 Speciale afspraken over de aangeboden betalingsmethoden
(1) SEPA automatische incasso (core en / of company incasso)
Bij betaling via SEPA core incasso of SEPA company incasso, machtigt u ons om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te incasseren door een overeenkomstig SEPA-mandaat.
De automatische incasso wordt binnen 1-2 dagen na het sluiten van het contract geïncasseerd.
De deadline voor het indienen van de voormelding wordt verkort tot 5 dagen voor de vervaldatum. U bent verplicht ervoor te zorgen dat er op de vervaldag voldoende saldo op uw rekening staat. In het geval van een terugboeking door uw schuld, zijn de bankkosten voor uw rekening.
§ 4 retentierecht, eigendomsvoorbehoud
(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het vorderingen betreft uit dezelfde contractuele relatie.
(2) & nbsp; De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.
(3) & nbsp; Bent u ondernemer, dan geldt ook het volgende:
a) Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is verpanding of zekerheidsoverdracht niet toegestaan.
b) U kunt de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de wederverkoop opbouwt, wij aanvaarden de cessie. U bent verder bevoegd om de vordering te innen. Wat uw nummer betreft We behouden ons echter het recht voor om de claim zelf te innen.
c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven we mede-eigendom van het nieuwe item in de verhouding tussen de factuurwaarde van de gereserveerde goederen en de andere verwerkte items op het moment van verwerking.
d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten de te verzekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven effecten is aan ons.
§ 5 Garantie
(1) De wettelijke garantierechten bestaan.
(2) Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.
(3) Bent u ondernemer, dan geldt in afwijking van bovenstaande garantieregels het volgende:
a) & nbsp; Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van het artikel, maar geen andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.
b) & nbsp; In geval van defecten garanderen wij, naar onze keuze, reparatie of nalevering. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u een prijsvermindering aanvragen of het contract opzeggen. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een mislukte tweede poging, tenzij er iets anders voortvloeit uit met name het soort artikel of het gebrek of andere omstandigheden. In het geval van reparaties hoeven wij de verhoogde kosten die voortvloeien uit de verzending van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering niet te dragen, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen. div>
c) & nbsp; De garantieperiode is één jaar vanaf de leverdatum. De verkorting van de deadline is niet van toepassing:
- opzettelijk veroorzaakte schade die aan ons is toe te schrijven als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover we het defect op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie hebben aangenomen voor de kwaliteit van het artikel hebben;
- voor items die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun normale gebruik en de defecten ervan hebben veroorzaakt;
- voor juridische verhaalvorderingen die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.
§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
(1) & nbsp; Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover daarmee de bescherming die wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).
(2) & nbsp; De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relaties met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, op voorwaarde dat u geen consument bent maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of als uw woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank in een andere juridische plaats van jurisdictie blijft onaangetast.
(3) & nbsp; De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie
1. Identiteit van de verkoper
Endoxo BV OK, Hart van Brabartlaan 12-14 / Het Laken,
5038 Tilburg & nbsp;
Telefoon: 0031-13583-2499
E-mail: info@endoxo.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr (https: / / ec .europa.eu / odr).
2. Informatie over de totstandkoming van het contract
De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctie-opties worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiting van het contract" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.). < / div>
3. Contracttaal, contracttekstopslag
3.1. De contracttaal is Duits.
3.2. We slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelwagentjessysteem wordt geplaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat we de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens verzonden